วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

ยะลาขยายล็อกดาวน์ เดิม 3-16 ส.ค.64 เป็น 3-31 ส.ค.64

07 ส.ค. 2021
502

จ.ยะลา เป็น 1 ใน 29 จังหวัด หลัง ศบค.ได้ปรับระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด สูงสุดและเข้มงวด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแนวโน้มสถานการณ์จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งล่าสุด นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จ.ยะลา ได้ยกเลิกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่ 199 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่ 200 /2564 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ขยายระยะเวลามาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน และการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเดิมมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เลื่อนออกไปจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

พร้อมทั้ง ออกคำสั่ง ที่ 205/2564 เรื่องการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) คำสั่งที่ 206/2564 มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน และการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา และคำสั่ง 207/2564 มาตรการสำหรับบุคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ จ.ยะลา ตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง

อาทิ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมด ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ปิด 2 ทุ่มห้ามนั่งทานในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 2 ทุ่ม โรงแรม เปิดได้ตามเวลาปกติ งดกิจกรรมจัดการประชุม สัมมนาหรือการจัดเลี้ยง ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 04.00-20.00 น. ตลาดนัด ตลาดนัดกลางคืน ตลาดสด เปิดเฉพาะส่วนที่จำหน่วยอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค ไม่เกิน 2 ทุ่ม สถานศึกษาห้ามใช้สถานที่จัดการสอน ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 เว้นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น รวมถึง งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ และเอกสารรับรองความจำเป็น ควบคู่กับเอกสาร/หลักฐาน (QR Code) ที่ได้บันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านเว็บไซต์ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ https://covid-19.in.th/ ต่อหัวหน้าด่านตรวจ และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ จังหวัดยะลาทุกคนสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา

ส่วนผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา จะต้องดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมและป้องกันโรค ของทางจังหวัดยะลา และสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และหรือมีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

——————————