วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชาวนราธิวาสร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม

11 ส.ค. 2021
734

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม“ปลูกป่าในใจ ถวายเป็นพระราชกุศล”  เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 1400 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เดินทางมาเป็นประธานกิจกรรม“ปลูกป่าในใจ ถวายเป็นพระราชกุศล”  เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม ณ วัดประสิทธิ์ประชาราม บ้านไอร์บอลอ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

พร้อมทั้งได้นำสมาชิกโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านลีลานนท์ สมาชิกโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านไอร์บาลอ กำลังพล พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมแรง ร่วมใจกันปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้ง มอบธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ ทดแทนธงผืนเดิมที่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากชำรุดจากการใช้งาน ให้กับประธานกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไอร์บาลอ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ  และ บ้านลีนานนท์ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ราษฎรในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระประสงค์ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน มีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลป่าไม้อย่างได้ผล และได้พระราชทานธง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2541 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้ราษฎรได้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพ มีกิน มีใช้ อย่างพอเพียง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความมุ่งหมายให้พี่น้องประชาชนดำรงชีพคู่กับป่าไม้ รู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกป่าในเชิงผสมผสานระหว่างไม้กินได้ ไม้ใช้สอย และไม้เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ ในการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ประชาชนในพื้นที่ มีการบุกรุกทำลายป่าลดน้อยลง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด -19 ในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมาตรการป้องกันโรค D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด

โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด งานตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญ กับการอนุรักษ์ผืนป่า เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า พื้นที่ป่าไม้ มีจำนวนลดน้อยถอยลงในแต่ละปี ส่วนหนึ่งของปัญหามาจากภัยพิบัติ ที่มีสาเหตุจากการที่ชาวบ้านลักลอบตัดไม้/ และประการสำคัญ พระองค์ทรงพบว่า สาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า มาจากปัญหาความยากจน ทรงห่วงใยต่อปัญหานี้ และทรงวิตกว่าประเทศชาติ กำลังสูญเสียทรัพยากรของชาติที่สำคัญ พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยาก ไม่มีอาชีพสุจริต ให้มีรายได้ประทังชีพอยู่ร่วมกันกับป่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไป

————————–