วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

มทภ.4 ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลไม้นราธิวาส รองรับผลผลิตจากเกษตรกร ลดวิกฤตห้วงโควิด

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.64 พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานแปรรูปผลไม้ที่ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่ถือเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและแปรรูปผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งการต่อยอดโครงการรองรับการเติบโตในอนาคต เพื่อให้สามารถกระจายรายได้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมียอดการสั่งซื้อกว่า 1,000 ตัน และในอนาคตคาดว่ายอดการสั่งซื้อจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 5,000 ตัน หากมีศักยภาพและกำลังการผลิตที่เพียงพอจะสามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรให้เติบโตและมีเสถียรภาพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในด้านต่างๆอย่างมากมาย รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ล้นตลาด ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการประสานการทำงาน สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ในขณะเดียวกันหากมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็จำเป็นที่จะต้องมีโรงงานในลักษณะนี้ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของบรรดาเกษตรกร แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพทางการผลิตให้สามารถส่งออก และกระจายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ขอให้ทุกคนได้มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาโรงงาน ให้สามารถเป็นจุดแข็งรองรับ และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยคือการให้ความรู้กับเกษตรกร การรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถเป็นที่ยอมรับและคงคุณภาพสินค้าไว้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เติบโตเป็นที่ยอมรับ เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”

——————–