วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เสริมศักยภาพกำลังเจ้าหน้าที่ สร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ ด่านตรวจความมั่นคงที่ 1 ( บิ๊กซีคลองแห ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เดินทางตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และภาคเอกชนได้ร่วมบูรณาการกำลังในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่ รวมถึงสร้างเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ขั้นต้นหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ถึงความมั่นคงและปลอดภัย โดยการซักซ้อมแผนดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับชมการการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ การบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างประสานสอดคล้อง ตามสถานการณ์ที่ได้ตั้งสมมติฐาน  ตลอดจนมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับกำลังพล และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า ” เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 8 เมืองหลักที่สำคัญของภาคใต้ เป็นพื้นที่ล่อแหลม ที่อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่คุ้มค่าในการก่อเหตุ จากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล และทุกภาคส่วนได้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความชำนาญในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการระงับเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ภาพรวมในวันนี้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกภาคส่วน ว่าจะสามารถสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกหน่วยได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน นักท่องเที่ยว ให้อำเภอหาดใหญ่มีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองเช่นเดิม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดไป”

————————–