วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

ฝึกทางยุทธวิธีให้กำลังพล เพิ่มทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน ประจำปี 65

07 ก.ย. 2021
542

เมื่อวันที่  6 กันยายน 2564 เวลา 1700 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล ( ชคต.) ณ  ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี พันเอก อิศรา  จันทะกระยอม ผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี  พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ

ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล โดยมีความมุ่งหมายให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ 2565  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลให้มีความพร้อมและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเป็นครูฝึกในการดำเนินการฝึกทบทวนภายในหน่วยให้กับชุดคุ้มครองตำบลเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้สามารถควบคุม บังคับบัญชา ชุดปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกทบทวนภารกิจทั้งมาตรการเชิงรุกและมาตรการเชิงรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม นโยบาย/สั่งการ และแนวทาง ในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้นำความรู้ ความสามารถ ไปขยายผลและทบทวนให้กับกำลังประจำถิ่นได้อย่างมีเหตุมีผล รัดกุม รอบคอบ เป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดหวังว่ากำลังพลที่ผ่านการฝึก สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

โดยผู้ที่เข้ารับการฝึก เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ได้รับการบรรจุในโครงสร้างของ ชคต. โดยพิจารณาคัดเลือกกำลังพล ที่มีความรู้ และสามารถทำหน้าที่เป็นครูได้ มาเข้ารับการฝึก ชคต. ละ 1 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 149 นาย ซึ่งการดำเนินการฝึกจัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ในตำแหน่ง รองหัวหน้าชุดคุมครองตำบล  (ครู ก.) ดูแลรับผิดชอบชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด 149 ชคต. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 3 จังหวัดได้แก่ 1.  ชุดคุ้มครองตำบล ( ชคต.) จังหวัดนราธิวาส   รับผิดชอบโดย กรมทหารราบที่ 151  จำนวน 51 ชคต.  , 2. ชุดคุ้มครองตำบล ( ชคต.) จังหวัดยะลา รับผิดชอบโดย กรมทหารราบที่ 152 จำนวน 41 ชคต. และ 3. ชุดคุ้มครองตำบล ( ชคต.) จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบโดย กรมทหารราบที่ 153 จำนวน 57 ชคต. โดยดำเนินการฝึกในห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่  1 – 10 กันยายน 2564  เป็นจํานวน 10 วัน  ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งในการฝึก ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องบริโภค แก่กำลังพลผู้เข้าร่วมฝึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ตลอดจนเน้นย้ำ ให้ผู้เข้ารับการฝึก ทุกนายจงตั้งใจ เพื่อนำความรู้ ไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปกป้องดูแลประชาชนสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป.

 

———————————