วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

“ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล” ผบ.ฉก.นราฯ เยี่ยมให้กำลังใจชุดป้องกันชายแดน

11 ต.ค. 2021
442

เมื่อ 10 ต.ค.64 พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน มอบกรอบแนวทาง นโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ณ ฐานปฎิบัติการชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ในห้วงที่ผ่าน พร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำนโยบาย/ข้อสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งการกำกับดูแลในความเป็นอยู่ การกินการนอน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ กำลังพลให้ดี และทุกนายต้องมีระเบียบมีวินัย การไม่ปิดบังความจริงในการรายงาน ไม่สร้างเงื่อนไขทั้งในที่ตั้ง และนอกที่ตั้ง ตลอดจนให้ทุกส่วนเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และขอให้กําลังพลทุกนาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนได้มอบความห่วงใย และมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.

————————