วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ศอ.บต.เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกพื้นที่ ที่รัฐบาลให้ความสนใจและห่วงใยประชาชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องของปากท้อง ซึ่งมีการวางแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแนวทางกระตุ้นการค้าตามแนวชายแดน เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียน ส่งผลต่อการค้าขาย การโรงแรม และการท่องเที่ยว

และในโอกาสที่นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมายังศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทาง ศอ.บต. ได้นำเสนอผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งสามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นต้นแบบนำร่องด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีทั้งเมืองปูทะเลโลกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองแห่งผลไม้ชายแดนภาคใต้ หรือ Fruit Valley รวมถึงการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

—————————