วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ยังคงปฏิบัติงานดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 งาน อย่างต่อเนื่อง ทั้งการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ที่ได้มีการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน โดยให้ชุดคุ้มครองตำบลเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนหนึ่งมอบหมายให้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้รับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านอื่นๆ ด้วย กรอบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ดำเนินการในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2565 ในเรื่องยาเสพติดยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิมคือการยึดมั่นและป้องกัน บำบัดรักษา ซึ่งได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนำบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามโครงการ CBTx ชุมชนบำบัด, Camp35, และการปราบปรามรายใหญ่ที่มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงในปีที่ผ่านมามีตัวเลขที่ลดลง ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 คลี่คลาย พี่น้องประชาชนก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นตามนโยบายที่กำหนดไว้

สำหรับการพูดคุยสันติสุข ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย ก็จะมีโอกาสพูดคุยกันได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็น และร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และในด้านมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดน ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องการฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมเปิดแนวชายแดนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทำการค้ากันได้ในอนาคต แต่ในขณะนี้แนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเฝ้าระวังคุมเข้มตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

—————————-