วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

ด่านยะลาคัดกรองต่อเนื่อง คนเข้า-ออกจังหวัด ต้องฉีดวัคซีน 1 เข็ม

17 ต.ค. 2021
452

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา โดยนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานศูนย์ฯ ได้ออกคำสั่งเลขที่ 295/2564 ให้ด่านรอยต่อระหว่างจังหวัด คัดกรองบุคคลที่จะเดินทางผ่านด่านทั้ง 11 ด่าน ซึ่งบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยะลาต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบด้วย

1.ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แล้วอย่างน้อย จำนวน 1 เข็ม และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Certificate Of Vaccination) หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือมีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีน ติดไว้บริเวณด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา

2.มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่า ผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) โดยวิธี Antigen test kit หรือ RT-PCR ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

3.มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน

4.มีเอกสารรับรองว่า ครบกำหนดการกักกันตัวแล้ว จำนวน 14 วัน แต่ทั้งนี้ต้องเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่วันที่พ้นจากการกักกันตัว

5.เป็นเด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง

6.เป็นผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

7.เป็นผู้ที่เดินทางมาเพื่อตรวจ หรือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ โดยมีใบนัด หรือหลักฐานการรักษา ทั้งนี้ จะต้องเดินทางกลับโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

——————–