วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ยะลา “ยกเลิกประกาศ” ไม่ฉีดวัคซีนรัฐไม่บริการ พร้อมชวน ปชช. รับวัคซีน ณ จุดบริการต่าง ๆ

23 ต.ค. 2021
705

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.64 นายภิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา/ประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.ยะลา ออกประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งมีใจความระบุว่า ตามที่จังหวัดยะลาได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่องมาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคารทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอำเภอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจากจังหวัดยะลาได้กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนเชิงรุกในทุกพื้นที่ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่าง ๆ กับประชาชน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาในคราวประชุม ครั้งที่ 49/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ารับบริการฉีดวัคน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือจุดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกอื่น ๆ ในพื้นที่

——————–