วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (อำเภอสะเดา) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้

โครงการสำคัญไกล้ๆ กับด่านสะเดาแห่งใหม่นั่นคือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (อำเภอสะเดา) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดสงขลา  โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การก่อสร้างบนพื้นที่ 629 ไร่ แบ่งเป็นเขตประกอบการทั่วไปและเขตพาณิชยกรรม 337 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 292 ไร่ และระยะที่2เป็นโครงการต่อเนื่องอีก 298 ไร่ มีนักลงทุนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก อาทิ นักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และกลุ่มนักลงทุนในไทย โดยล่าสุดมีการทำสัญญาจองเช่าที่ดินแล้ว 1 ราย เพื่อประกอบธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล์ และสถานีบริการน้ำมัน

แนวคิดในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสงขลา คือ การเป็นศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกและการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีมูลค่าการลงทุนโครงการประมาณ 2,890.402 ล้านบาท ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่รวมทั้งหมด 927 ไร่  โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ และใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพแล้ว จะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 13,800 ล้านบาท และอัตราการจ้างงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 อัตรา

โดยรัฐบาลวางเป้าหมายให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองอุตสาหกรรมควบคู่การท่องเที่ยว ซึ่งในจังหวัดสงขลาเองมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ก่อนแล้วคือนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และเมืองยางพารา Rubber City เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะทำให้มีนิคมอุตสาหกรรม 3 นิคม รองรับการจ้างงานและวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่เพียงเท่านี้ในอนาคตจะมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะนะซึ่งถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกแห่งใหม่มีขนาดเทียบเท่าท่าเรือน้ำลึกปีนังของมาเลเซีย ดังนั้นจังหวัดสงขลา ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง มีสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม และมีเขตเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นอย่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครสงขลา มีประชากรทั้งจังหวัดกว่า 1.4 ล้านคน มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location) ด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย

อีกทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ล่าสุดเตรียมเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 รองรับการค้าชายแดน และตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยได้จัดสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย มาเลเซีย ใกล้กับด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 รวมระยะทาง 70.43 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งอย่างครบวงจรระหว่างอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าสำหรับการค้าชายแดนในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี