วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงใต้ ตรวจเยี่ยมลูกน้อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

26 ต.ค. 2021
480

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาภาค 4 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ลงใต้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย บ้านทุ่งผีปั้นรูป    ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยมี พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟัง คำบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ต่อจากนั้น ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล สำนักงานพัฒนาภาค 4 และหน่วยขึ้นตรง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้กำลังพลทุกนาย ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ มีความปลอดภัย และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล

สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจในการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัดภาคใต้ การปฏิบัติที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยขึ้นตรง ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่รับผิดชอบ โดยการขนย้าย ผู้ประสบอุทกภัย/ผู้ป่วยติดเตียง/สัตว์เลี้ยง, แจกจ่ายอาหาร, ยารักษาโรค, น้ำดื่ม, ถุงยังชีพ,และซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก, เปิดเส้นทางจราจร และโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้ดำเนินการติดตั้งรถสะพานเครื่องหนุนมั่น ในพื้นที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ตลอดจนเข้าทำการฟื้นฟูภายหลังเมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังจะมาถึงในห้วงฤดูมรสุมปีนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือทันที ที่ได้รับการร้องขอ หรือเกิดภัยพิบัติ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข เช่น สนับสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม, สถานที่กักตัว, สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, อาหาร, น้ำดื่ม, กำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้กับ ให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส สำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานหลัก สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนในพื้นที่ อยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการงานความมั่นคงร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4)

——————————-