วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

คุมเข้มแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ตรวจยึดใบพืชกระท่อมสด 600 กิโลกรัม พื้นที่อ.สะเดา

วันที่ 2 พ.ย.64 เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารราบที่ 5021 หมวดปืนเล็กที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ดำเนินกลยุทธ์ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรม ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อปราบปรามการกระทำผิดอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยออกลาดตระเวนจรยุทธ์และเฝ้าตรวจ ช่องทางผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณช่องทางผิดกฎหมายในพื้นที่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านจุดคัดกรองโรค เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตลอดจน ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณ รั้วชายแดน ไทย – มาเลเซีย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ตรวจพบใบพืชกระท่อมสด จำนวน 20 กระสอบ น้ำหนักรวม 600 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบเอกสารหลักฐานการชำระภาษี หรือเอกสารที่แสดงการผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยถูกต้องครบถ้วน ประกอบกับเป็นของต้องห้ามต้องกำกัด ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงมีเหตุเชื่อได้ว่าของที่ตรวจพบดังกล่าว ได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใดหรือพาสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้เสียภาษีอากร หรือของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือ ของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง อันเป็นความผิดตามมาตรา 242, มาตรา 246 ประกอบใน มาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นของกลาง และนำกลับมาทำบันทึกการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารราบที่ 5021 ส่งด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

ทั้งนี้ กองกำลังเทพสตรี ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ สามารถร่วมแจ้งเบาะแส ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-495-007 หรือหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อร่วมดูแลชุมชน พื้นที่ให้ปลอดภัยจากการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไปด้วยกัน

 

—————————