วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

“สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา” ความหวังของชาวพัทลุง-สงขลา ช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เผยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เป็นความหวังของชาวพัทลุง และชาวสงขลา เพื่อช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวได้ในอนาคต

นายเผชิญ คงทุง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ระบุถึงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบพัทลุง-สงขลา จาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไปยัง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ว่า ปัจจุบันการเดินทางจาก จ.พัทลุง ไปยัง จ.สงขลา มีปริมาณยานพาหนะที่เดินทางระหว่าง 2 จังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลา ที่มีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หรือการโดยสารโดยใช้แพขนานยนต์ ซึ่งมีความล่าช้า และกีดขวางการเดินเรือบริเวณปากน้ำทะเลสาบ ทำให้กรมทางหลวงชนบท ได้รับการขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ เชื่อมพื้นที่ระหว่าง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กับ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด

ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ จะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่สองฝั่ง สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากประมาณ 2 ชั่วโมง เหลือเพียงแค่ 15-20 นาที และร่นระยะทางการเดินทางจากประมาณ 90 กิโลเมตร เหลือประมาณ 7 กิโลเมตรเท่านั้น พร้อมทั้งช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรของถนนสายหลัก และแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยกระหว่างอำเภอ และระหว่างจังหวัด/เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างถนนสายหลัก คือทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม และทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายระบบถนน เชื่อมต่อระหว่าง จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ในแนวตะวันออกถึงตะวันตกได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์โบราณคดี ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น

นายเผชิญ คงทุง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ระบุด้วยว่า นอกจากการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบพัทลุง-สงขลาแล้ว ทางแขวงทางหลวงพัทลุง และแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ได้วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ขยายเส้นทางคมนาคมที่จะเชื่อมต่อกับสะพานข้ามทะเลสาบด้วย เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ ในวันที่ 13 พ.ย.นี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอีกด้วย

————————–