วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลนครยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชมน์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ซึ่งแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ 1.รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และ 2.รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยแต่ละรางวัลจะแบ่งเป็นประเภท เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ในปีนี้เทศบาลนครยะลาได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ โดยผลงานเด่นของเทศบาลนครยะลาคือ การที่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ รวมทั้งเปิดโอกาสรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยวิเคราะห์บริบทและความต้องการของเมือง ซึ่งได้ปัญหาที่ตกผลึก คือ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง การรุกล้ำทางเท้าและที่สาธารณะ ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมากจากการพัฒนาและขยายตัวของเมือง ประกอบกับกับคนรอบนอกอพยพเข้ามาศึกษาทำงานจึงได้มีแนวคิดริเริ่มในการต่อยอดการพัฒนาเมืองเชื่อมโยงประเด็นการรักษ์โลก Local ไปยัง Global ด้วยการสร้าง City Branding โดยใช้ทุนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม

ทั้งนี้ เพื่อจัดการเมืองที่เอื้ออาทรต่อการอยู่อาศัยใน 3 ประเด็น คือ เมืองที่มีอัธยาศัยไมตรี เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมดี และเมืองที่มีศิลปะ การดำเนินโครงการโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มจากกำหนดนโยบายจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น การตั้งงบประมาณประชาสัมพันธ์ติดตามประเมินผลประชาสัมพันธ์ กฎหมายและข้อบังคับให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติสอดส่องกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนตักเตือนผู้กระทำความผิดให้แก้ไขหรือขจัดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนจับกุมเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้“หน้าบ้านน่ามอง” จัดระเบียบทางเท้าที่สาธารณะรถเข็นหาบเร่แผงลอยการรุกที่สาธารณะป้ายโฆษณาต่าง ๆ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับท้องถิ่นและชุมชน รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตระหนักรู้คุณค่าความสำคัญของป่าไม้และน้ำ

นอกจากนั้น ร่วมมือกันลดปริมาณขยะในเมือง โดยมีมาตรการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลาง ทาง และปลายทาง ผลจากการดำเนินการด้านนวัตกรรมก่อให้เกิดขยายผลการดำเนินงานประชาชนปฏิบัติตามระเบียบไม่ลุกล้ำทางเท้าพื้นที่สาธารณะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ธนาคารขยะ การแยกขยะในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลาเพื่อให้เด็กเด็กนักเรียนได้นำไปต่อยอดให้กับชุมชนและครัวเรือนประชาชนให้การยอมรับในนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง เพราะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมืองมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว

ข้อมูล : https://www.m2fnews.com/news/thainews/around-thailand/94515

—————————-