วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เบตงชี้แจง สร้างความเข้าใจการสร้างมาตรฐาน covid free seting (Thai stop covid) แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง  มอบหมายให้ ศปก.ต.ทุกตำบล ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐาน covid free seting (Thai stop covid) แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โฮมสเตย์รีสอร์ทในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ร้านค้า และผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรการที่เข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเบตงให้การรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวให้อำเภอเบตง

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า การยกระดับมาตรการ ความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น ขอให้ร้านอาหารเข้าประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และประเมินมาตรฐาน COVID Free Setting Thai Stop COVID รวมทั้งให้พนักงานต้องประเมินผ่านระบบไทยเซฟไทย ก่อนปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมมาตรการที่จะบังคับใช้ในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 แนวใหม่ (Smart Control and Living with COVID-19) ที่นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่และการมีวิถีชีวิตของประชาชนที่ปลอดภัยต่อไป.

———————-