วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)

23 พ.ย. 2021
239

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 ที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อเป็นประธานการชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 โดยมี พลตำรวจตรี แวสาแม สาและ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม 

โดยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 รับผิดชอบชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) จำนวน 9 ชคต. แบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ 1. พื้นที่อำเภอตากใบ จำนวน 6 ชคต. ได้แก่ 1.ชคต. ศาลาใหม่, 2.ชคต. บางขุนทอง 3.ชคต. ไพรวัน 4.ชคต. เกาะสะท้อน, 5. ชคต. โฆษิต 6.ชคต.พร่อน และ 2. พื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จำนวน 3 ชคต. ได้แก่ 1.ชคต. ปูโยะ, 2. ชคต. มูโนะ และ3. ชคต.ปาเสมัส ซึ่งในที่ประชุม ได้มีการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล ความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.), การขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชคต. ประจำปีงบประมาณ 65, ผลการตรวจประเมินความเข้มแข็ง ชคต. Best Practice ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดีเด่น/ชคต.ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชคต. ปี 65 โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำ เรื่องการอยู่ร่วมกัน การมีวินัย การฝึกทบทวน Unit School เสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินของกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บก.อส.จชต.) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชคต. ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน การขับเคลื่อน อส.เขตเมือง 5 เมืองหลัก โดยบูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำพื้นที่เขตเมืองให้ปลอดภัย ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้และเศรษฐกิจในเขตเมืองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

 

———————