วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

“ส่งต่อความห่วงใย” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชานในพื้นที่เบตง

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 ที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอเบตง ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมารวมถึงปัญหาข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานจากผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งได้เน้นย้ำให้การบริหารจัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฟาร์มฯ มีงานทำ มีรายได้ พอเลี้ยงครอบครัว ตามแนวทาง” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  พอมีพอกิน พออยู่พอใช้ พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตให้ผ่านช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้ พร้อมฝากเรื่องการพัฒนา แปรรูปผลผลิต เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนได้ พบปะ พี่น้องสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) กองพันเบตง กองพันยะรม อรม.เบตง และกองพันพิเศษปิยะมิตร/จุฬาภรณ์พัฒนา รวมถึงพบปะสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้มอบความห่วงใย และมอบถุงยังชีพ รวมถึงไข่ไก่ ผลผลิตจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ให้แก่ตัวแทนสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ทั้ง 4 กองพัน และ สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่พี่น้องสมาชิกฯ เป็นอย่างมาก

จากนั้น พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และคณะ ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตร เยี่ยมชมศาลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงโรงเรือนเพาะชำบอนสี  และโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์เบตง ตลอดจนตรวจเยี่ยมการดำเนินชีวิตของสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเบตงจำนวน 14 ครอบครัว พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152/หัวคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1 ปลัดอำเภอเบตง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนายโชคชัย สกุลชัยแก้ว ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอเบตงร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ ได้มามอบนโยบายในการบริหารจัดการภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่าง ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยสืบสาน รักษา ต่อยอด งานตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร และปศุสัตว์อย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ บูรณาการ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน ก่อเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปรวมถึงได้เน้นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการให้พื้นที่ทำกิน เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

—————————-