วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ยะลา ออกข้อกำหนด มาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผ่อนคลายมาตรการ ยังคงปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์

24 ม.ค. 2022
334

 

จ.ยะลา ออกข้อกำหนด มาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 / 2565 ผ่อนคลายมาตรการ ยังปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ เว้น ปรับรูปแบบเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นั้น โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) สามารถแพร่ได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ และประเทศไทย ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของ ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกฝ่าย ได้ช่วยให้สถานการณ์กรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 อยู่ภายใต้การควบคุม

อย่างไรก็ดี ยังคงต้องเพิ่มการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมการระบาดในบางพื้นที่เสี่ยงที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะในชุมชน หรือสถานที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล จึงได้ปรับปรุงมาตรการการควบคุมแบบบูรณาการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จึงได้ออกคำสั่ง ศบค.ยะลา ที่ 2/2565 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ให้ถือปฏิบัติ ตามระบุไว้ในคำสั่ง อาทิ การปรับเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ จังหวัดยะลาอยู่ใน “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 1,000 คน สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงมีความจำเป็นให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้ใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้ตามเวลาปกติ

สำหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร สามารถดำเนินการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น ตามมาตรการ COVID – Free Setting และให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

—————————-