วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ผู้ว่านราฯ พบปะ ผู้นำชุมชน สร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่นราธิวาส

09 ก.พ. 2022
206

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยี่งอ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในคราวประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอยี่งอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอยี่งอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เข้าร่วมประชุมฯ ในการนี้ได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงาน “เต็มที่ ใส่ใจ ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนานราธิวาส บ้านเรา” ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำลังสำคัญในการบูรณาการงานในพื้นที่

อีกทั้งเน้นย้ำจุดเน้นหนักในประเด็นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model คนนราธิวาสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้เป็นวาระเร่งด่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา เป็นบุคคลตัวอย่างในการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแจ้งส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้ทราบถึง “มาตรการกวาดบ้านตัวเอง” เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยมีเป้าหมายเร่งด่วนตรวจหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป

——————————