วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ยะลาดึงเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ สานพลัง 3 ศาสนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

เมื่อวันที่ (9 ก.พ.65) ที่หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และจิตสำนึกที่ดีงาม เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ความแตกต่างในวิถีชีวิต การปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยมีนายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วม จำนวน 11 โรงเรียน 150 คน

กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาผู้นำศาสนา การสร้างความเข้าใจตามหลักการและข้อปฏิบัติพื้นฐานของแต่ละศาสนาในการส่งเสริมความสมานฉันท์ ธรรมเนียมข้อปฏิบัติ พิธีกรรม ความเชื่อ และข้อห้ามของแต่ละศาสนา รวมถึงประเพณีทางศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยวิทยากร พระครูโสตถิธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายนิมุ มะกาเจ ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม และนายจิรภัทร ไตรเอกภาพ ผู้แทนศาสนาคริตส์ (โรมันคาทอลิก) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

—————————