วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

กิจกรรม “ดวงตะวันสันติสุข” เสริมสร้างภูมิปัญญาทางการศึกษาแก่เยาวชน พื้นที่ จชต.

24 ก.พ. 2022
715

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมเฟรนด์ลีเทล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พันเอกสถิตย์ บุญเมือง ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี โดยมีพันเอกอุดม พุฒนุ้ย รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี อาจารย์ธีรวีร์ คณานุรักษ์ ส่วนเสริมสร้างความเข้าใจ หน่วยเฉพาะกิจยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี, สงขลา คณะวิทยากร คณะครูอาจารย์ และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

พันเอก สถิตย์  บุญเมือง ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบปะพูดคุยกับเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ มีความรอบรู้และมีคุณธรรมนำทาง ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เรียนรู้ประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้การจะเป็นเยาวชนที่ดีและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าต้องใช้หัวใจ ใช้เวลา ในการมองและเรียนรู้ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ในทุกมิติให้กับเยาวชนทุกคน รวมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวความรู้จากทุกกิจกรรมนำไปต่อยอดทั้งการศึกษาและอาชีพในอนาคต น้องๆเยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูลในมิติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมดวงตะวันสันติสุข จัดขึ้นห้วงวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของเยาวชนที่รับการเรียนการสอนและเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด อีกทั้งยังเป็นการเปิดวิสัยทัศน์เตรียมความพร้อมด้านการสอบแข่งขันในการศึกษาต่อตามความสามารถอย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของนักเรียน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นครูแนะแนวการศึกษาจำนวน 7 คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 70  คน และเจ้าหน้าที่กองกิจการพิเศษจำนวน 10 นาย รวมทั้งสิ้น 87  คน กิจกรรมดวงดวงตะวันสันติสุขจะประกอบด้วยการรับฟังบรรยายให้ความรู้จากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กิจกรรมนันทนาการ แนะแนวการศึกษากับสภาวะปัจจุบันโดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะวิทยาการจัดการ ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้แผนงานโครงการ ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกมีทัศนคติที่ดีและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ให้เยาวชนและชุมชนเกิดความสามัคคี ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกมีทัศนคติที่ดีและยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายของเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรม

———————–