วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“ร่วมใจสร้างบ้านผู้ยากไร้” ขจัดความยากจน พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

07 มี.ค. 2022
298

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ และผบ.กรม ทพ.นย. ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนางแมะซง ยูโซ๊ะ ม.2 บ้านอาตะบือเระ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้มีการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หัวข้อ”คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”โดยมีเป้าหมายที่เป็นครัวเรือน บุคคลที่ตกเกณฑ์มิติด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษารายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ หนี้สิ้น และอื่นๆ ได้มีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย

โดยมีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ซึ่งมีทีมปฏิบัติการระดับตำบลและพี่เลี้ยงกระจายการขับเคลื่อนอยู่ในทุกพื้นที่ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่ลำบาก สภาพครัวเรือนไม่มีความมั่นคง โดยจังหวัดนราธิวาสได้มีการพิจารณาครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายมิติด้านความเป็นอยู่ในระยะแรก อำเภอละ 1 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการสร้าง หรือซ่อมแซมบ้านให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

———————–