วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ร่วมเปิดวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าด่าน ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

08 มี.ค. 2022
1694

เมื่อวันที่ (7 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าด่าน เลขที่ 232 บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี มอบหมายให้ พันเอก วรจิตร์ ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี (3) เป็นผู้แทน ร่วมพิธีเปิดอาคารโรงผลิตเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าด่าน

โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคประชาสังคม จำนวน 100,000 บาท โดยมีแนวความคิดมาจากโครงการไทยพุทธคืนถิ่น ที่ต้องการให้ชุมชนไทยพุทธเดิมที่ถูกทิ้งร้างให้กลับเข้ามาอยู่อาศัยในถิ่นฐานเดิม และต่อยอดให้คนไทยพุทธและมุสลิมมีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืนเลี้ยงชีพ ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขของคนในชุมชน และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ก่อตั้งครั้งแรกมีสมาชิก 10 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน เป็นคนไทยพุทธและมุสลิมอย่างละครึ่ง โดยอัตลักษณ์ของกลุ่มเป็นน้ำพริกแบบตำมือ ที่มีสูตรพิเศษเฉพาะสืบทอดมาจากต้นตระกูลของประธานชุมชนไทยพุทธหมู่บ้านท่าด่าน

———————-