วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

13 มี.ค. 2022
349

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) พร้อมทั้งให้กำลังใจ พบปะพูดคุย มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชน แก่เจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ และ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 แห่งได้แก่ ชุดคุ้มครองตำบลปากล่อ และ ชุดคุ้มครองตำบลทรายขาว โดยมี พันเอก เฉลิมชัย สุทธินวล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี , พันเอก อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 ,พันเอก พงศกร แสงกุล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ,พันโทธนวัฒน์ สายสกุลรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 / หัวชุดควบคุมเจ้าหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดปัตตานี , นายอัธพล หอมวัน ปลัดป้องกันอำเภอโคกโพธิ์ และ นายอดินัน เจ๊ะอุบง ปลัดอำเภอ/ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลปากล่อ ตลอดจน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุม

โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้าง ชุดคุ้มครองตำบล, พื้นที่รับผิดชอบ, การแผนการรักษาความปลอดภัยตำบล / หมู่บ้าน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด, แผนป้องกันเหตุ, แผนเผชิญเหตุ, แผนป้องกันเหตุแผนการปฏิบัติการเมื่อมีภาพข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง, แผนระงับเหตุโดยดำเนินการตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม, การแก้ไขข้อบกพร่องตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ทั้งด้านกายภาพ, ด้านกำลังคน, ด้านการปฏิบัติงานด้านข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่, ด้านความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ และมอบนโยบายมาตรการความปลอดภัยของกำลังพล การปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย

รวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการฯ ตามแผนมาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ 7 ขั้นตอน ( 3 นอก 4 ใน ) ที่สำคัญให้ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้ฝากความห่วงใยมาถึงเจ้าหน้าที่ทุกนาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความอดทนปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ ขอให้ทุกคนไม่ประมาท ให้ใช้ความระมัดระวังและมีความพร้อมในการใช้อาวุธประจำกายอยู่ตลอดเวลา มาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการต้องมีความพร้อม ที่สำคัญต้องมีการติดตามข้อมูลด้านการข่าวต่อเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำให้มีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุต่างๆ อย่างเข้มงวด และมีความรู้ความเข้าใจในแผนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้การปฎิบัติงานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้ ชคต.สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนการปฎิบัติงานได้ด้วยตนเองในอนาคต ต่อไป ตลอดจนขอให้ทุกคนระมัดระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า วันนี้ที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการ เพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจ และไม่ให้เกิดความประมาทในเเต่ละภารกิจ อีกทั้งสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนมาเน้นย้ำในนโยบายของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งหลังจากที่มีการประเมินความพร้อมมาโดยลำดับแล้ว ทำให้มั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้ส่งมอบความรับผิดชอบให้กับกรมการปกครองทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน

โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็น ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบ.บก.อส.ชคต. )และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกำลังพลชคต. ละ 6 นาย จากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารทหารราบที่ 15 ซึ่งเป็นกองพลทางยุทธศาสตร์ โดยดูแลรับผิดชอบชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด 149 ชุดคุ้มครองตำบล แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดย กรมทหารราบที่ 153 รับผิดชอบ ชคต. ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จำนวน 57 ชคต. กำลังพลจำนวน 350 นาย, กรมทหารราบที่ 152 รับผิดชอบ ชคต. ในพื้นที่ จังหวัดยะลา จำนวน 41 ชคต. จำนวน กำลังพลจำนวน 254 นาย และ กรมทหารราบที่ 151 รับผิดชอบ ชคต. ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 51 ชคต. จำนวน กำลังพลจำนวน 341 นาย เข้ามาทำหน้าที่เป็นครู เป็นทีมงาน และเป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้กับกำลัง อส.ที่มีอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นภาพของการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร (เจ้าหน้าที่โครง), ปลัดอำเภอ (หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล) และกำนัน ซึ่งทุกฝ่ายจะสามารถบูรณาการการใช้กำลังในการดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ในการนี้พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้มอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป

———————-