วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีดีกว่าที่คิด?

 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรา ทั้งนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา มีศักยภาพอย่างสูงต่อการพัฒนา และลงทุน เนื่องจากความสมบูรณ์พร้อมของปัจจัยการผลิตในทุกด้าน ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจกับเราทุกคนเป็นอย่างยิ่ง แต่เรากลับถูกปิดโอกาสในการพัฒนาจากผู้เห็นต่าง ซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ได้พยายามบิดเบือน ต่อต้าน หวังให้พี่น้องจมปลักอยู่กับความยากจน ขาดการศึกษาตกงาน สุดท้ายตกเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดโดยที่มิได้รับผลประโยชน์ใดใดเลย สิ่งดีดีที่ได้กล่าวข้างต้นอันนำมาซึ่งศักยภาพในการพัฒนาทั้งพื้นที่ คุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เช่น

เรามีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น  ดิน น้ำ ป่า ตามลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งของ “เขา ป่า นา เล” เรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีต้นทุนที่ดีทางศาสนา และวัฒนธรรม สามารถนำอัตลักษณ์ที่มีไปเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ได้อย่างหลากหลายทั่วโลก อันเนื่องจากความหลากหลายทางสังคม และวัฒนธรรมในฐานะ ที่เป็น “พหุสังคมที่ดีงามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เช่น คนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม   และพื้นที่ก็เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็น “ระเบียงเมกกะ” อันเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นสำคัญของพื้นที่ เรามี  อาณาเขตชายแดนติดต่อกับประเทศที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างเช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงประเทศภายในอาณาเขตโพ้นทะเล อย่างเช่น อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา จึงเป็นประตูการค้าหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรม และการพาณิชย์แห่งภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงประเทศโลกตะวันออกที่มีศักยภาพ ทั้งที่เป็นประเทศมุสลิมรวมถึงจีน และญี่ปุ่น และที่สำคัญอีกประการหนึ่งเรามีความพร้อมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเป็นสถาบันให้ความรู้ และวางรากฐานการพัฒนาที่สำคัญภายใต้ฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึง ความร่วมมือต่างๆ จากสถาบันการศึกษาในส่วนกลาง และต่างประเทศที่ร่วมเป็นเครือข่ายการสร้างคน  สร้างความรู้

ที่ผ่านมาภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตามโอกาส และศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู่อย่างสูงสุดตามที่กล่าวถึงขั้นต้น เนื่องจากเหตุปัญหาความเห็นต่าง และผลประโยชน์ของบางกลุ่มที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต วันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจนว่าในพื้นที่บ้านเรา “จะทำอย่างไร ให้โอกาส และศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เศรษฐกิจในพื้นที่สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่นำไปสู่การเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น และสังคมจนแปรเปลี่ยนไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริง”…

———————————