วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ลงใต้ เดินหน้าแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

23 มี.ค. 2022
234

เมื่อวันที่ (21 มี.ค.65) นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำคณะกรรมาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลา ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือการถ่ายโอนภารกิจงานจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่องน้ำ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความเห็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อรับฟังความเห็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากคณะกรรมาธิการได้ให้ความสำคัญการบริหารจัดการน้ำจากส่วนกลาง สู่ภูมิภาคให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม หรือน้ำแล้ง โดยสภาฯได้เห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจบริหารจัดการน้ำดังกล่าว เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงาน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ว่า แม่น้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี 4 ลุ่มน้ำหลัก ประกอบด้วย ลุ่มน้ำปัตตานี ลุ่มน้ำสายบุรี ลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา ซึ่งที่ผ่านมาเกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก เนื่องอุทกภัยและภัยแล้ง อาทิ น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาปัญหาการถ่ายโอนภารกิจด้านบริการสาธารณ ะและการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนท้องถิ่นได้แสดงความเห็นปัญหาดังกล่าว อาทิ ความเหมาะสมของแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจฯ ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการบริหารแหล่งน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ปัญหาการบริหารจัดการซ่อมแซมแหล่งน้ำ

————————–