วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ปัตตานีฝึกอบรมขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล ควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย

17 พ.ค. 2022
620

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปัตตานี เปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยว่าที่นายกองเอก ยะห์ยา ปะนายอ ปลัดจังหวัดปัตตานี หัวหน้าฝ้ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ซึ่งการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอาสารักษาดินแดน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลขึ้น เพื่อบูรณาการ การฝึกอบรมกับกองกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้างภารกิจของชุดคุ้มครองตำบล ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีทักษะในการใช้อาวุธ การปฏิบัติด้านยุทธวิธีในเชิงยุทธการ ของหน่วยขนาดเล็ก การเรียนรู้ยุทธวิธีในการป้องกันตนเอง การป้องกันหน่วย และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบได้

ซึ่งเป้าหมายของการฝึกอบรม ได้แก่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 57 ฐานปฏิบัติการ จาก 12 อำเภอ รวม 570 นาย สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้ เป็นการฝึกรุ่นที่ 2 ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึก จากชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 10 แห่ง แห่งละ 10 นาย รวมจำนวน 100 นาย ทั้งนี้ตลอดการฝึกอบรมได้มีการดำเนินการมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องฉีดวัดซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีหลักฐานผลการตรวจ ATK เป็นลบ และกำหนดมาตรการ D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด

 

————————-