วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

รัฐสนับสนุนเด็กชายแดนใต้  เน้นใช้ภาษาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

20 พ.ค. 2022
664

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” ภูมิภาษา วิถีพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรม เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดผ่านระบบ ZOOM พร้อมมอบโอวาทแก่เยาวชนชายแดนใต้ให้เน้นเรียนทักษะภาษาทั้ง ไทย อังกฤษ มลายู อาหรับ และจีน เพื่อความก้าวหน้า ในการงานและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงบูทและนิทรรศการกว่า 45 บูธ อาทิ นิทรรศการอ่านเพื่อชีวิต มหัศจรรย์นิทานนานาชาติ มินิมหัศจรรย์ห้องสมุดของเล่น อ่านยกกำลังสุข ฟ้าใสสร้างพลเมืองเด็กด้วยการอ่าน อ่านปลูกรัก กิจกรรมการละเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก เวทีการเรียนรู้เอกลักษณ์ของชาติ ประกวดมารยาทไทย/ประกวดร้องเพลงชาติ เวทีการเรียนรู้และการละเล่นสื่อสร้างสรรค์ตามบริบทพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการ มอบโล่รางวัล ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ การใช้ภาษาไทยควบคู่ภาษาพื้นถิ่นสำหรับเด็ก มีการเสวนา ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในวิถีใหม่” การร้อง เล่น เต้น เพลงเด็กส่งเสริม ทักษะภาษา เกมส์มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ พร้อมมีหนังสือที่เหมาะสมแจกให้กับเด็ก ที่มาร่วมงานฟรี กว่า 4,000 เล่ม และจะมีการส่งมอบธงเกียรติยศการจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ” ส่งต่อภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินการในปีถัดไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า “เด็ก” เปรียบเสมือนต้นทางของการพัฒนาสังคม ที่สำคัญคือเป็นอนาคตของประเทศชาติ รวมถึง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐาน/ศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้จากสื่อสร้างสรรค์ตามบริบทของพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมฤทธิ์ผล และสามารถสร้างเครือข่ายจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งเรื่องของการอ่านที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คือผู้ที่อ่านเนื้อเรื่องให้ลูกฟัง แล้วบอกเล่า แนะนำ เนื้อหาจากหนังสือที่เป็นสื่อกลางของการสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ไปด้วยกันของครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุข

จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” ภูมิภาษา วิถีพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะ เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยได้นำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างการยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับเด็กเล็กโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรมทักษะการใช้ภาษา การสื่อสารเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงให้เด็กปฐมวัยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

————————-