วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ส่งเสริมประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการฝึกวิชาชีพ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ยะลา”

20 พ.ค. 2022
847

ที่ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายหัสนี เจะนิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและบริหาร กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้ปกครอง ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ ผู้แทน ศอ.บต. ได้ร่วมพบปะกับผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา และผู้ปกครอง พร้อมได้เน้นย้ำให้นำทักษะความรู้ และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่มอบให้ไปประกอบอาชีพในพื้นที่ ส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครอบครัว และเน้นย้ำให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลลูกหลานของตนเองดังกล่าวไม่ให้กลับไปติดยาเสพติดอีกครั้ง

สำหรับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติด (ฝึกอบรมวิชาชีพ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศอ.บต. กำหนดเป้าหมายจำนวน 110 คน ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส 40 คน จังหวัดปัตตานี 40 คน และจังหวัดยะลา 30 คน โดย ศอ.บต. ได้บูรณาการร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดจากทุกระบบ ทุกหน่วยงาน ทั้งระบบสมัครใจบำบัด ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ และระบบอื่นๆ เช่น ศาสนบำบัด ชุมชนบำบัด (CBTX) และค่ายบำบัด เน้นความสมัครใจ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเตรียมการความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 60 ชั่วโมง ในส่วนของจังหวัดยะลามีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา จำนวน 29 คน ประกอบด้วย ช่างซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คน ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์จากโลหะ จำนวน 10 คน และช่างตัดผมสุภาพบุรุษ จำนวน 9 คน ทำให้ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมมีทักษะในการประกอบอาชีพ ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่าน การบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับการฝึกอาชีพ มีทักษะในการประกอบอาชีพในพื้นที่

————————-