วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมดำนาปลูกข้าว น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

31 พ.ค. 2022
632

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 17.00 น. ที่ แปลงนาสาธิต ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบล บ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมกับ ร่วมส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน โดยวิธีปักดำ เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลสืบสาน น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับกำลังพล ครอบครัวกำลังพล และชุมชนรอบค่าย ในการถ่ายทอดและเข้ามาศึกษาเรียนรู้ รวมถึงเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมของการทำอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไปจากพื้นที่ ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด 

สำหรับกิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทานโดยวิธีปักดำ จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากวันพืชมงคลซึ่งถือเป็นวันที่สำคัญ เพราะเป็นวันที่รำลึกถึง การเริ่มต้นของการทำเกษตรของพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ ตลอดจนในวันดังกล่าว ยังมีพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญยิ่ง อันเป็นพิธีเพื่อบำรุงขวัญและเตือนใจเกษตรกรให้ปลูกพืชผล โดยเฉพาะการทำนา เพราะข้าวเป็นธัญญาหารหลักสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต  และเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงยึดถือฤกษ์ดี ในวันพืชมงคลของทุกปี เป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยมีความเชื่อที่ว่าหากได้เริ่มทำการการเพาะปลูกพืชผลในวันพืชมงคล จะส่งผลให้พืชพันธุ์ เจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวนผลผลิตที่ได้จะดี โดยศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 จึงได้กำหนดพื้นที่แปลงนาสาธิตปลูกพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้กับกำลังพล ครอบครัว รวมทั้งประชาชนรอบค่ายในพื้นที่ โดยได้กำหนดนำพันธุ์ข้าวพระราชทาน จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 และพันธุ์ข้าวพระราชทาน กข 43 มาเพาะปลูกในพื้นที่ จำนวน 3 แปลง โดยจะดำเนินการเพาะปลูกในห้วงเดือนพฤษภาคม และคาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวในห้วงเดือนสิงหาคม

โดยในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมา ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 ได้อบรม ให้ความรู้ กำลังพล และครอบครัว ในการทำแปลงเกษตร การทำปศุสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่าย ภายในครัวเรือน และมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคภายในหน่วย ตลอดจนศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 15 สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และประชาชน ให้การตอบรับที่ดีพร้อมกับเสนอให้เจ้าหน้าที่ทหารได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ละครัวเรือน ในการหาซื้อพืชผัก และไข่เป็ด ไข่ไก่ ที่ทหารจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนได้นำไปบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด แถมยังเป็นพืชผักปลอดสารพิษ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 “ เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน”

————————————-

ข้อมูล กองพลทหารราบที่15