วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมขับเคลื่อนวิชาชีพในสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.

14 มิ.ย. 2022
1465

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี มอบหมายให้ พันเอก กฤศณัฏฐ์ จันทร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุม ภายใต้กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในประเด็นที่สำคัญ โดยประเด็นแรก ด้านความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ประจำอำเภอห่างไกล กิจกรรมจัดการสอนแบบคู่ขนาน (สอนอาชีพควบคู่กับการเรียนศาสนา) รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สถานศึกษาปอเนาะ เพื่อเพิ่มทักษะการมีงานทำ สำหรับประเด็นที่สอง คือ แนวทางการยกระดับการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสมัครทำงานทั้งในและต่างประเทศ

โดยในที่ประชุมมีการหารือและมีความเห็นชอบในเรื่องของการให้สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตร การฝึกงานให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานและผู้ประกอบการ มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และ SME ให้มีการต่อยอดเรื่องการประกอบอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันการฝึกอบรมอาชีพในพื้นที่ หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมทักษะอาชีพรวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนฯ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงและเสริมสร้างรายได้ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.

———————-