วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

รัฐบาลให้ความสำคัญครูผู้สอนกุรอาน เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

รัฐบาลให้ความสำคัญทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ได้มีการอนุมัติแล้วปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน ผู้นำศาสนาอิสลามประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ล่าสุดได้เที่ยวบินพิเศษอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อส่งเสริมศาสนานำสู่หนทางที่ถูกต้อง เสริมสร้างความรู้ของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มีสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันได้ ไม่มีกานแบ่งแยก ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข เข้าใจกัน ดำเนินวิถีชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืน ชาวไทยพุทธมักจะร่วมงานประเพณีต่างๆ ของชาวไทยมุสลิม เช่น กวนอาซูรอของชาวมุสลิม การร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพัฒนามัสยิด เป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมก็เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมงานแต่งงาน งานบุญงานบวชของชาวไทยพุทธ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาวัดในพื้นที่

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 ณ อาคารห้องประชุมมูลนิธิโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม พ่อมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เดินทางเป็นประธานในพิธีปิดโครงการแสงดาวเดือน/กิจกรรมอบรมผู้สอนอัลกุรอาน (ระบบกีรออาตี) โดยมี นาย อิบรอฮีม หะ ผู้ถือใบอนุญาตมูลนิธิโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง, พันโท นพดล พรหมมาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ 42 , ผู้นำศาสนา และ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการแสงดาวเดือน/กิจกรรมอบรมผู้สอนกุรอาน เป็นการสร้างบุคลากรที่จะเป็นผู้สอนอัลกุรอาน โดยใช้ระบบกีรออาตี ให้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปรักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และเข้าใจง่าย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ตามหลักคำสอนของศาสดาในศาสนาอิสลาม อย่างเคร่งครัด เสริมสร้างความรู้ของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้สอบผ่านการสอนกุรอานในระบบกีรออาตี พร้อมกล่าวว่า คัมภีร์อัลกุรอานเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม เป็นแสงส่องทางสู่ทางนำแห่งชีวิต สอดคล้องกับโครงการแสงดาวเดือน ซึ่งดาวเปรียบเสมือนการชี้นำสู่หนทางที่ถูกต้อง ไม่หลงทาง และเดือนก็เปรียบเสมือน ความสว่างไสวที่จะเกิดในชุมชนมุสลิม สำหรับการอบรมในครั้งนี้เชื่อว่า ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการสอนกุรอานแล้วนั้น สามารถเป็นครูสอนอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสอนให้กับครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ให้มีความเข้าใจคัมภีร์แห่งพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง และมุ่งหวังให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอาน ปลูกฝังให้ประชาชนตั้งมั่นในการกระทำความดี สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป.

—————————–