วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

“พหุวัฒนธรรมตำบลบาโหย” สร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

20 มิ.ย. 2022
1060

“ตำบลบาโหยเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนธรรมชาติที่สูงมาก มีความพร้อมทุกด้านในการพัฒนาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลในอนาคต ตลอดจนเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่ (บ้านคลองตาหงา) หมู่ที่ 5 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโทธิรา  แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรมมวลชนภาคพลเมืองพหุวัฒนธรรมตำลบาโหย ตามแนวคิด สงวนจุดต่าง สร้างวัฒนธรรมร่วมสันติวิธี ด้วยวิถีพลเมืองพหุวัฒนธรรม เป็นทางนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้ จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดปัตตานี ชมรมต้นวารีมหานทีแห่งชีวิต และชมรมนักเรียนพลเมืองพหุวัฒนธรรมตำบลบาโหย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เสริมฐานรากเครือข่ายเศรษฐกิจกิจชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในกิจกรรมได้มีการแสดงมโนราห์ ลิเกฮูลู การแสดงวงดนตรีจากเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมเสวนา ในประเด็น การแสวงหาแนวทางร่วมสร้างสื่อวัฒนธรรมสันติสุขในชุมชนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบูธนิทรรศการของกลุ่มสตรีในพื้นที่ ตลอดจนมอบเกียรติบัตรนักเรียนพลเมืองพหุวัฒนธรรมอีกด้วย

ด้านพลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในวันนี้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่น สิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้พี่น้องประชาชนคือ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมหาแนวทาง แสวงหาทางออกร่วมกัน ทุกคนมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน ฉะนั้นหากเราเปิดใจ มีความจริงใจต่อกัน สังคมจะน่าอยู่ และสิ่งสำคัญต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัย “ลงมือทำคือคำตอบ”

ด้านผู้แทนในพื้นที่ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า นับเป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาต่างๆ ต่อหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒาและแก้ไข ตำบลบาโหยเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนธรรมชาติที่สูงมาก มีความพร้อมทุกด้านในการพัฒนาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลในอนาคต ในขณะเดียวตำบลบาโหยยังประสบกับปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ที่ดินทับซ้อน อาจทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า สำหรับคนในพื้นที่ยังมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานรัฐที่พร้อมดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีและเดินหน้าใช้ชีวิตควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

——————————-