วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในศูนย์ซักถาม

20 มิ.ย. 2022
1438

“ศูนย์ซักถาม” เป็นศูนย์ควบคุมตัวและซักถามผู้ต้องสงสัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในช่วงที่ฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการ “ปิดล้อม-ตรวจค้น-จับกุม” ผู้ต้องสงสัยจำนวนมาก เพื่อนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป  สำหรับศูนย์ซักถามในพื้นที่ชายแดนใต้ทำหน้าที่ “ซักถาม” อย่างเป็นทางการ เมื่อมีผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายพิเศษ ทั้งกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพราะผู้ที่ถูกจับยังไม่มีสถานะเป็น “ผู้ต้องหา” จึงต้องนำตัวไปควบคุมและซักถามยังสถานที่ที่ไม่ใช่โรงพัก

ปัจจุบัน “ศูนย์ซักถาม” ของฝ่ายความมั่นคง มีทั้งหมด 6 ศูนย์ด้วยกัน ประกอบด้วย

1.ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 (ฉก.ทพ.43) ตั้งอยู่ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

2.ศูนย์ซักถาม หน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า จังหวัดชายแดนภารใต้ (ขกท.สน.จชต.) ตั้งอยู่ภายในค่ายอิงคยุทธบริหารเช่นกัน

3.ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร.) ตั้งอยู่ที่ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

4.ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 (ฉก.ทพ.46) ตั้งอยู่ที่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

5.ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 (ฉก.ทพ.41) ค่ายวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

6.ศูนย์ซักถาม ศูนย์พิทักษ์สันติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ในโรงเรียนตำรวจภูธร 9 หรือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขั้นตอนการดำเนินการซักถามแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

1.ขั้นตอนการรับตัวเข้าสู่การกักตัว

2.ขั้นการดำเนินกรรมวิธี

3.ขั้นตอนการยุติการกักตัว

ซึ่งการกักตัวหรือการรับตัวจะมีการแนบเอกสารการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลรัฐประกอบกับเอกสารรับตัวตรวจร่างกายเบื้องต้นทุกครั้ง เพื่อทำการบันทึกประวัติในการส่งตัวเข้าสู่ที่พัก และจะมีการตรวจร่างกายวันละ 2 ครั้ง เช้า/เย็น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพาไปตรวจร่างกายไปยังโรงพยาบาลของรัฐ

 

“ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในศูนย์ซักถามจะยึดถือกรอบภายใต้กฎหมายเป็นสำคัญ และปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม” ตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ตามแผนการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 ให้การบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการบังคับใช้กฎหมาย และหลักการสากล การติดตามจับกุมและลงโทษผู้กระทำผิดด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในกรณีที่มีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมายังศูนย์ซักถาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ครอบครัว ญาติ พี่น้องของผู้ต้องสงสัย ขอให้สบายใจได้ว่า ที่นี่ได้อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักสากล ไม่มีการซ้อมทรมาน และไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติตามภายใต้กรอบของกฎหมายความมั่นคง การปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกเชิญตัว เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ  เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานตามภายใต้กรอบของกฎหมายความมั่นคง เพื่อแก้ไขสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้อยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

——————————