วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

สมช.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

การก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อป้องกันเฝ้าตรวจบริเวณแนวชายแดน เป็นการสกัดกั้นจำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามแดน ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงการหลบหนีเข้าเมือง การนำเข้าอุปกรณ์ อาวุธและการสนับสนุนต่าง ๆ ในการก่อเหตุ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันชายแดน  แก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สิ่งสำคัญ ไม่ได้แบ่งแยกพี่น้องประชาชน ทั้งฝั่งมาเลเซียและฝั่งไทยออกจากกัน หรือทำลายวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมืองนราธิวาส พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย  บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในโอกาสเดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบพื้นที่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และติดตามคณะ ก่อนจะลงพื้นที่ไปยังบริเวณแม่น้ำโก-ลก บ้านศรีพงัน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และตรวจพื้นที่ติดตั้งกล้อง CCTV หรือรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ รวม 4 จุด ซึ่งปัจจุปันอยู่ระหว่างการดำเนินการ

นายฉัตรชัย  บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มมีโครงการฯดังกล่าวมีการพิจารณากลั่นกรองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเฉพาะการมีรั้วชายแดนภาพหลักคือเรื่องเขตแดน และยังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง การมีระบบการเฝ้าตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆ อีกทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ด้วยมีข้อจำกัดด้านกำลังคนการใช้เทคโนโลยีช่วยได้เป็นอย่างมาก ย้ำว่าโครงการฯ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเรื่องความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่งผลดีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของพี่น้องประชาชนด้วย

ด้าน พลตรีอุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า จากสภาพปัญหาหลักในปัจจุบันที่ยังคงเกิดขึ้นตามแนวชายแดน ได้แก่ ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด การค้าสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยได้มีการบูรณาการทั้งกำลังและเครื่องมือของทุกภาคส่วนที่มีอย่างเต็มขีดความสามารถในการควบคุมพื้นที่ จนส่งผลให้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์ลดลง และไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใด

—————————-