วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

โชว์ของดีเมืองเบตง ชูอัตลักษณ์ประจำถิ่น บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อำเภอเบตงเป็นอำเภอหนึ่งที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนจากหลากหลายเชื้อชาติ และศาสนา ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง นอกจากนี้เบตงยังเป็นศูนย์รวมของคนหลากหลายภาษา ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม  จนได้รับการกล่าวขานว่า เบตง คือ ต้นแบบเมืองสมานฉันท์ ที่กลายเป็นจุดแข็ง  หลอมรวมเมืองให้คงมั่น และดึงดูดให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจมาท่องเที่ยว พักผ่อนและศึกษาเรียนรู้วิถีเบตงอย่างต่อเนื่อง

ขบวนแห่งานของดีอำเภอเบตง ต่างโชว์ soft power ในพื้นที่ พร้อมนำเสนออัตลักษณ์ของชาวไทยพุทธ ไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่บนความต่างของวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ในงานของดีเมืองเบตง และงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.65 อำเภอเบตงได้เริ่มปล่อยขบวนแห่ของดีอำเภอเบตง ประจำปี 2565 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อบต.ยะรม อบต.ตาเนาะแมเราะ และ อบต.อัยเยอร์เวง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งของงานของดีเมืองเบตง และงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปี 2565 โดยมีการจัดขบวนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในพื้นที่มาอย่างยาวนาน นอกจากนี้มีการประกวดด้านความคิดและสวยงาม การนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยพุทธ ไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม ที่สามารถหลอมรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่บนความต่างของวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตลอดเส้นทางการเดินขบวนตั้งแต่บริเวณถนนนาคราชบำรุง ถึงบริเวณร้านนาวากาชาดอำเภอเบตง (ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์) ต่างถ่ายรูปผ่านสมาร์ทโฟน โพสต์ลงโซเชียลมีเดียโดยขบวนแห่ดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา หลังจากสถานการณ์โควิด19 คลี่คลาย

สำหรับขบวนแห่ที่ชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ที่จัดขบวนแห่ชนะใจกรรมการการประกวด โดยได้ชูความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ของชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างลงตัว มีทั้งขบวนแห่ขบวนขันหมากในรูปแบบมลายู การทำข้าวหลามบาซูก้า ที่เป็น soft power ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม รวมไปถึงขบวนแห่บะจ่างยักษ์ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และขบวนผลไม้ในพื้นที่ อาชีพของชาวสวนยางพารา ปิดท้ายกันที่ขบวนแห่สถนาที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิ ทะเล หมอกไต๋ตง ทะเลหมอกสองแผ่นดิน น้ำตกธารน้ำทิพย์ ยังมี หลักเขต 54Aจำลอง เป็นจุดใต้สุดของแผ่นดินไทย ซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ได้พยายามผลักดันให้เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต

 

 

————————