วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

สมทบทุนบูรณะซ่อมแซ่มศาลาอเนกประสงค์ที่ทรุดโทรม วัดโมลีนิมิต อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

 

          วันนี้ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ วัดโมลีนิมิต (บ้านหรั่ง) ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซ่มศาลาอเนกประสงค์ที่ทรุดโทรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน สืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นขวัญ และกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และใกล้เคียง โดยมี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, พันเอก อิศรา  จันทกระยอม ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนกำลังพล และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

 

 

 

 

          ทั้งนี้ วัดโมลีนิมิต เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดตั้งขึ้นตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2465 รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2479 โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจัดขึ้น โดยมียอดปัจจัย จำนวน 520,175 บาท