วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

รัฐบาลพร้อมสภาสันติสุข ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์

08 ส.ค. 2022
1100

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ โรงเรียนตาดีกาดารุลสาลาม ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมรับฟังการขับเคลื่อนการ สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตาดีกา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นายอำเภอ ทีมงานสภาสันติสุข ผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ตามที่ ศอ.บต. ได้ใช้งบประมาณจากโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตาดีกา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเดิมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาสันติสุขตำบลในการขับเคลื่อนเพื่อสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลตามแผนพัฒนาตำบล พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดปัญหาการว่างงาน แก้ไขปัญหาคนยากจนตามข้อมูล TPMAP ช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง และเสริมสร้างพัฒนาอาชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศอ.บต. จึงได้นำงบประมาณส่วนนี้มาสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตาดีกา ในพื้นที่ด้วยหลักการการใช้งบประมาณของโครงการตำบลฯ ต้องผ่านที่ประชุมของสภาสันติสุขตำบล และการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการโดยอำเภอ

ทั้งนี้ภายหลังการเสร็จสิ้นการพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งขับเคลื่อนตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกด้วย

 

————————–