วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

“ร่วมพลังสร้างสันติสุข” ร่วมขับเคลื่อนหาแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ จชต.

28 ส.ค. 2022
996

วันที่ (27 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับ พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ รองประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และคณะฯ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพื่อยับยั้งกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในและนอกสถานศึกษา โดยมี คณะทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, คณะทำงานศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ รองประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวว่า บทบาทของคณะกรรมาธิการทหารฯ มีบทบาทหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางการทหารทั้งปวง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการพัฒนาประเทศและที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแบบองค์รวม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อติดตามปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการแก้ไปปัญหาร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้มุมมองของสถานการณ์ในด้านเดียวกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาตามแผนแม่บทของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการยึดหลักศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งด้านสถานการณ์ความมั่นคง ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งตามวิถีพุทธ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมโครงการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง ก็เพื่อยับยั้งกระบวนการบ่นเพาะเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเสนอแนะ ทั้งแผนงานบูรณาการพัฒนาเยาวชน การศึกษา สาธารณสุข ทั้งระบบ, การขับเคลื่อนงานของศูนย์สันติวิธี, การส่งเสริมการมีอาชีพมีงานทำด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในสถาบันการศึกษา และการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

———————–