วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“ศานติ สานต่อ ชายแดนใต้สันติสุข” แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นการมีส่วนร่วม พร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชน

13 ต.ค. 2022
1186

เมื่อวันที่ (12 ตุลาคม 2565 ) เวลา 13.30 น. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร. 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยก่อนประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะหารือ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากทุกแขนงร่วมกันแสดงความยินดีแม่ทัพภาคที่ 4 ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่อย่างอบอุ่น พร้อมหารือแนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจไปยังพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุม ถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ให้การปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2566 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำนโยบายที่ผ่านมา มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับพื้นที่และตรงตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง อีกทั้งร่วมกันหารือประสานการปฏิบัติ เพื่อคลี่คลายปัญหา ข้อข้อง เพื่อให้การปฏิบัติในห้วงต่อไปสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของแต่ละแผนงานต่อไป ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชน โดยใช้กฎหมายนำให้เห็นถึงความถูกต้อง ความจริงใจ และความยุติธรรม ใช้งานด้านการทางทหารตาม เพื่อดูแลคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน  อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานนโยบายดังกล่าว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อีกทั้งแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติเชิงรุก พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องประพฤติตัวให้เหมาะสม ไม่สร้างเงื่อนไขเป็นอันขาด โดยเฉพาะเรื่องของวินัย และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ หากพบว่าเจ้าหน้าที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ตำรวจ หรือทหาร ในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่สำคัญที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยจะยึดจากหลักการปฏิบัติที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สภาประชาธิปไตยตำบลเป็นหลัก และแนวทางการบำบัด Camp 35 เชื่อมโยงกับกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้กลุ่มผู้ติดยาเสพติดเหล่านี้ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งการแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดในชุมชน จำเป็นต้องให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดึงกลุ่มผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูรักษา รวมถึงด้านการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนยังคงเดินหน้าสกัดกั้น การลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เข้ามาภายในประเทศ

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อนโยบายต่างๆ พร้อมให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงผิดได้ออกมาแสดงตัว เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4  โทรศัพท์ 061 1732999 หรือติดต่อหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

————————–