วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่นราธิวาส ขับเคลื่อนแผนงานเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.

09 ธ.ค. 2022
699

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบล สนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยานิวัฒนา อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

พลตรี ปราโมทย์ กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยใน 2 เรื่องหลัก ๆ คือ การสร้างความตระหนักรู้และการประชาสัมพันธ์//การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดคุ้มครองตำบลหรือ ชคต. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ยังคงมีความมุ่งหมายในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ และมีการยกระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้ จะมีการหารือและให้แนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะข้อเน้นย้ำ/ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา

ด้านพันเอก จักรกฤษณ์ รัตนะ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวถึงการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการด้านจิตวิทยา เป็นต้น ในความรับผิดชอบของหน่วยฯ อีกทั้งการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ชคต. ซึ่งหน่วยฯ รับผิดชอบ 41 ชคต. ได้นำนโยบาย/ข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาขับเคลื่อนในการใช้กำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประสานกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส เพื่อการปฏิบัติงานกำกับดูแล ชคต. ด้ว

———————-