วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง…สร้างความรักความสามัคคีไทยพุทธ ไทยมุสลิม สร้างสันติสุขชายแดนใต้

03 ม.ค. 2023
706

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับและร่วมพบปะหารือกับ ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง/นายกสมาคมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 14+1 จังหวัดภาคใต้ และ ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายสุไลมาน แวมามะ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้/ที่ปรึกษา และผู้ประสานงานสมาคมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 14+1 จังหวัดภาคใต้

ตลอดจนฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างสันติสุข สร้างความรักความสามัคคี สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมที่ห้องรับรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ สมาคมสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 14+1 จังหวัดภาคใต้ เป็นการรวมเอาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมด้วย เนื่องจากทั่วประเทศไทยแล้ว มีเพียงภาคใต้เท่านั้นที่ได้จัดตั้งสมาคมสมาพันธ์ของคณะกรรมการอิสลามแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาประเทศชาติเพื่อความมั่นคง

หล่อหลอมสังคมต่าง ๆ ทั้งไทยพุทธ มุสลิม หรือคนต่างชาติต่างภาษาเข้าหากันด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับสถาบันฮาลาล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจการบริการและอาหาร สร้างบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับพี่น้องมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลก ได้มั่นใจในการบริการและมีความสุขในการท่องเที่ยวภาคใต้ ตามหลักสากล ด้วยความสบายใจ สร้างความเชื่อถือและการยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ

จึงจำเป็นต้องผลักดันให้มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยองค์กรทางศาสนาซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดของความสำเร็จ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งแน่นอนว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับผิดชอบดูแลทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ยินดีทุกคำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการทำจังหวัดภาคใต้ให้มีการพัฒนา เจริญมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งตลอดไป

———————–