วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

กอ.รมน.ภาค 4  ส่วนหน้า แจง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบกิจกรรมบิดเบือนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)

02 ก.พ. 2023
423

จากกรณี ที่มีการเผยแพร่ คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ลงวันที่ 9 ม.ค.66 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ของภาคประชาสังคมและด้านการเมือง ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเจตนาและหน้าที่คณะทำงานชุดดังกล่าวในวงกว้าง

ล่าสุด พลตรีปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ได้เปิดเผยถึงการตั้งคำสั่งคณะทำงานชุดดังกล่าวว่า  เป็นการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า โดยเป้าหมายของการตั้งคำสั่งคณะทำงานติดตามตรวจสอบดังกล่าว  เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการที่เข้าข่ายละเมิดต่อหลักกฎหมายเท่านั้น  คณะทำงานชุดนี้ ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปชำระ หรือตัดสิน ถูก-ผิด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือเข้าไปคุกคาม ขัดขวาง การแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ รวมถึงไม่ได้เข้าไปขัดขวางการศึกษาเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์อันงดงามของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  สืบเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน การก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรง มีการนำเงื่อนไข ทางเชื้อชาติ ศาสนา และมาตุภูมิหรือความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  มาบ่มเพาะกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างความเกลียดชัง และนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์อันดีงามของพื้นที่ ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่สามารถแสดงออกได้ตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย  และเป็นที่รัฐส่งเสริมและสนับสนุนเสมอมา  แต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มักมีการแอบแฝงกิจกรรมการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง เพื่อสร้างความเกลียดชัง อันจะนำไปสู่ความรุนแรง  จึงได้มีการตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ เฉพาะประเด็นที่มีการบิดเบือน หรือละเมิดต่อกฎหมายเท่านั้น เพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประการสำคัญ คณะทำงานชุดดังกล่าว ไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ขัดขวางการแต่งกายด้วยชุดมลายูตามที่หลายคนกังวลแต่อย่างใด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีเป็นสำคัญ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่  ขอสังคมและประชาชนอย่าเข้าใจเจตนารมณ์ของการตั้งคณะทำงานชุดนี้ ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริง

—————————————————————-

ที่มา : โฆษก กอ.รมน.ภาค 4