วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

IRC ร่วมกับ ศอ.บต. ขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จชต.

23 ก.พ. 2023
710

วันที่ 22 ก.พ.66 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับคณะองค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิม คอมมิตตี (ไออาร์ซี) นำโดยนายดาร์เรน สกอต เฮร์ตซ์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต. ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือ และขอคำแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการรวมถึงกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการที่สำคัญ โดยการมาเยือนของคณะฯได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในมิติด้านการพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว ซึ่ง ศอ.บต.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศป.ดส. ขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัวให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา การยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น การสร้างความมั่นคงและสันติภาพ การดูแลด้านสุขภาวะการเข้าถึง การบริการภาครัฐ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ และการยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อสร้างกลไกการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมเด็กและสตรีและภาครัฐให้เป็นศูนย์กลางในการประสานและลดช่องว่างให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนในทุกรูปแบบ อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังมีศูนย์บริการให้คำปรึกษาเสริมพลังสตรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดมีการกระจายอยู่ในพื้นที่รวม 18 จุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะกลุ่มสตรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวด้วย

นายดาร์เรน สกอต เฮร์ตซ์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบรรยากาศมีความอบอุ่นผู้คนมีความยิ้มแย้มเป็นกันเองและสภาพแวดล้อมน่าอยู่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ซึ่งต้องขอบคุณ ศอ.บต. และส่วนราชการที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับในส่วนของความร่วมมือนั้นทางองค์การไออาร์ซี มีความสนใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็กและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว เพื่อร่วมกันลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตามองค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิม คอมมิตตี (ไออาร์ซี) ได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี 2476 โดยการนำของ นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลก ร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างพลัง ขยายขอบเขตการดำเนินงานอยู่ใน 40 ประเทศ ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ประสานความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และประชาชนกลุ่มเปราะบางจากความรุนแรงในครอบครัว

 

——————–