วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

“รอมฏอนสัมพันธ์ สร้างสรรค์ชุมชน” พบปะพูดคุย ร่วมละศีลอด สร้างสังคมสันติสุข

30 มี.ค. 2023
1734

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 ที่ผ่านมา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เยี่ยมเยียนครอบครัว ครัวเรือนยากจน ภายใต้โครงการ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” ที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อน ได้แก่ ครอบครัวนางสารีหะ เซมูโซ ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีปัญหาหนี้สิน พร้อมเยี่ยมเยียนคนเปราะบาง ได้แก่ นายอุสมาน ดือแระ ซึ่งพิการตั้งแต่กำเนิด และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ รวมถึงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นางกีเยาะ เจ๊ะเต๊ะ พร้อมมอบสิ่งของห้วงเดือนรอมฏอน ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้มอบอินผาลัมให้สมาคมปัญญาชนเนินงาม “จากใจถึงใจ” ผู้นำศาสนาและเด็กกำพร้าในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำกับบัณฑิตอาสาให้สำรวจความต้องการของครอบครัวเปราะบางในมิติต่างๆ เพื่อประสาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมเยียนประชาชน เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ในห้วงเดือนรอมฏอน “รอมฏอนสัมพันธ์ สร้างสรรค์ชุมชน” ร่วมกับตัวแทนนายอำเภอรามัน นายกสมาคมปัญญาชนเนินงาม ประธานกลุ่มเกษตรกรพันธุ์ข้าวมือลอ ประธานกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อต้นน้ำเนินงาม และกำนันในพื้นที่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมที่นี่ มาด้วยความตั้งใจ ตำบลเนินงาม อดีตเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้ เป็นพื้นราบที่อุดมสมบูรณ์ เรานั่งอยู่ท่ามกลางอดีตเมืองโบราณ 2 แห่ง คือเมืองยาลอหรือยะลาและเมืองรามัน ทุกอย่างเคยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่บางช่วงเวลาอาจมีความไม่เข้าใจระหว่างบ้านเมืองเรา ทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาขวางกั้น ขอให้อนาคตข้างหน้าเราเริ่มต้นด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดย ศอ.บต. จะเป็นตัวกลางในฐานะตัวแทนของรัฐที่จะเดินทางมาที่นี่ ร้อยดวงใจ ประสานดวงใจเดินหน้าด้วยกัน ให้พื้นที่ของเนินงามเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความยั่งยืน เป็นฐานที่สร้างสังคมสันติสุข ร่วมกันต่อไป ขอให้เนินงามเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดีในการก้าวเดิน นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างเช่น ข้าวกล้องมือลอ วันหนึ่งข้างหน้าต้องเป็นที่รู้จักของประเทศไทย เพราะเป็นข้าวที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับปศุสัตว์เลี้ยงโค เนินงามต้องเป็นฐานที่มั่นของความสันติสุขอย่างแน่นอน นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมละศีลอดร่วมกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อีกด้วย

———————-