วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

สร้างอาคารละหมาด หรือบาลาเซาะ ของกำลังพลและครอบครัว ไม่ใช่สร้างมัสยิด

03 เม.ย. 2023
589

การเมือง วาทกรรมการเมืองหาเสียง ปมสร้างขัดแย้งแก้ไฟใต้  แนวทางรัฐศาสตร์ นำ นิติศาสตร์ตาม เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 คำว่า “รัฐศาสตร์” นั้น ความหมายตรงตัวก็คือ ศาสตร์แห่งรัฐและ “รัฐ” นั้น ตามความหมายแล้วก็คือหน่วยงานทางการเมืองที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย

นิติศาสตร์ ว่าด้วย เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเภทหนึ่งที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรละที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบบทบาทของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความยุติธรรม …

บทที่กล่าวข้างต้น.. หากเราย้อนดูบริบทการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หยิบยกการแก้ปัญหาความไม่สงบที่มากกว่า 17 ปี สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และช่องว่างต่าง ๆ ความเป็นพหุวัฒนธรรม หลากความหลายหลายในพื้นที่  แนวทางแก้ปัญหา หนึ่งที่มีการนำมาใช้ และมีการเสนอแนะ คือการนำรัฐศาสตร์ หลักการปกครอง นำหลักนิติศาสตร์ตาม หลักกฎหมาย และนำแนวทางสันติวิธี มาใช้แก้ปัญหาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ความไม่สงบได้ทุกแก้ปัญหา ได้ดีขึ้นแลลดน้อยลงไปด้วย แม้จะมีเหตุบ้างแต่ถือว่า สถานการณ์ดีขึ้นมาก และมีพื้นที่ปลอดภัยให้พื้นที่ประชาชน อย่างเห็นได้ชัด แต่กระนั่นรัฐบาล และทุกหน่วยของรัฐ และประชาชน จะต้องร่วมกันเดินหน้า เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกิดความสงบมั่นคงให้ดีขึ้น อย่างถาวรต่อไป

อย่างไรก็ ตามในเรื่องศาสนาสถาน ซึ่งมีนักการเมืองรายหนึ่ง ได้โหมโรง การสร้างมัสยิดสถานที่ทหาร ในจังหวัดสตูล ดังรายละเอียด    กองทัพภาคที่ 4 ยืนยันสร้างสถานที่ประกอบศาสนกิจของกำลังพลและครอบครัวมิใช่สร้างมัสยิด

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวในสื่อโซเชียล กล่าวถึงกรณีการสร้างมัสยิดภายในหน่วยทหาร ร.5 พัน 2 อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งเป็นสถานที่ราชการซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย นั้น ล่าสุดเมื่อ 1 เมษายน 2566 พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / โฆษกกองทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นเพียงสถานที่ในการประกอบศาสนกิจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น โดยมิได้จดทะเบียนเป็นมัสยิด และไม่มีคณะกรรมการประจำมัสยิด จึงมิใช่เป็นการสร้างมัสยิดดังที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตุแต่อย่างใด โดยขอยืนยันว่า กองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัว ภายในค่ายทหารได้มีสถานที่สำหรับใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และประกอบศาสนกิจตามความศรัทธาของแต่ละศาสนา ซึ่งมีทั้งศาสนสถาน สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ รวมทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีอยู่ทุกค่ายทหาร แต่อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป

สำหรับการก่อสร้างสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจภายในค่ายทหาร ร.5 พัน 2 จ.สตูล เกิดจากความคิดริเริ่มของหน่วยที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับกำลังพลและครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งพักอาศัยอยู่ในค่ายเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนงปประมาณบริจาคจากพี่น้องประชาชน ตลอดจนกำลังพลและครอบครัวผู้มีจิตศรัทธา เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจตามหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม สำหรับกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายทหารเท่านั้น โดยไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 ต้องขอขอบคุณในความตั้งใจและความปรารถนาดีของผู้แจ้งข่าวและตั้งข้อสังเกตุ เพราะถือเป็นการทำหน้าที่พลเมืองดีในการช่วยกันตรวจสอบ และสอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติ ที่อาจเป็นปัญหาขึ้นมาในสังคมในอนาคต และในโอกาสต่อ ๆ ไป หากพบเห็นกำลังพลหรือหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 กระทำการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อหลักกฏหมาย ขอความกรุณาช่วยแจ้งให้กองทัพภาคที่ 4 ได้รับทราบด้วย เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 หากเราจะดูสิ่งปลูกสร้าง หลายพื้นที่ราชการ  และเอกชน ล้วนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  สถานที่ราชการหลายแห่ง ล้วนมีห้องพระ สถานที่ตั้งให้เคารพบูชา ซึ่งจะไม่กล่าวมาก แม้สนามบินหลายแห่ง และสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ก็ล้วนสร้าง มีที่เคารพทางศาสนา และมีอาคารละหมาดทุกแห่ง ไม่ใช่พึ่งมีแต่ในค่ายทหาร ในจังหวัดสตูล หนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีชาวไทยมุสลิม อาศัยและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกมาก หลักคือ ความเข้าใจและการเข้าถึง เพื่อทุกฝ่ายได้ใช้ชีวิต ส่งเสริมในทุกศาสนา  ดังนั้น เราจะเห็นว่า นักการการเมืองจากแดนไกล นอกพื้นที่ ไม่โหมโรง เรื่องสร้างอาคารละหมาด นอกจากไม่เข้าใจแล้ว ยังจะเพิ่มดีกรีความขัดแย้ง ที่ปัญหาภาคใต้ มีอยู่แล้วให้เพื่อมากขึ้น ประเด็นสร้างอาคารละหมาด จึงไมควรหยิบยก กับผู้ที่กล่าวอ้างตัวเอง ฝ่ายประชาธิปไตย ไม่สร้างวาระเพื่อการเมือง จนสู่ความขัดแย้ง สร้างปัญหาความไม่สงบจังหวัดแดนภาคใต้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

—————————-