วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ผบ.ฉก.สงขลา ร่วมกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

10 เม.ย. 2023
813

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกิจกรรมละศีลอด (เปิดปอซอ) ในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444  กับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในห้วงของการปฏิบัติศาสนกิจ  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้  ณ  มัสยิดนูรุลอีมาน  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้มอบอินทผาลัม และเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่อิหมามประจำมัสยิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการร่วมละศีลอด อีกทั้งยังได้ร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า (ขอดุอาร์) ให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

————————