วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สร้างความเข้มแข็งในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

06 มิ.ย. 2023
256

นักเรียน 300 คน ที่ โรงเรียนธรรมวิทยายะลา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมกับ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดยะลา นายภูมิรัฐ ดำยศ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และ วิทยากร

ภายในมีการบรรยายให้ความรู้ “เข้าใจประวัติศาสตร์ เข้าใจตัวเรา” , บทบาทของเยาวชน ในการสืบสานรักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ,การรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 รวมถึง การเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา

สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเป็นโครงการจัดขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม สร้างความตระหนักด้านการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา

โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 มีเป้าหมายเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ๆละ 219 คน รวม 3,504 คน ส่วนการจัดกิจกรรมในวันนี้ 6 มิถุนายน 2566 เป็นการจัดครั้งที่ 2 ที่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

————————