วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

“มหกรรมผลไม้และของดีอำเภอยะหา” กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกษตรกรมีรายได้

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.66 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมผลไม้และของดีอำเภอยะหา (อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข) ประจำปี 2566” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรอำเภอยะหาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา กล่าวว่า อำเภอยะหา เป็นชุมชน 2 วิถี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีประชากร 62,473 คน มีพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 31,096 ไร่ ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา และทำสวนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน นับว่าเป็นอำเภอที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยภาคการเกษตรเป็นหลัก อำเภอยะหาจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ริเริ่มและมีเป้าหมายร่วมกันในการมุ่งมั่นขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรของอำเภอยะหาไปด้วยกัน เปิดพื้นที่ทางการค้าเพื่อสร้างรายได้ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกร จึงเกิดการจัดงานดังกล่าวขึ้น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรอำเภอยะหาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และให้เกษตรกรลงทะเบียนใบรับรองแหล่งผลิต GAP มีทฤษฎีวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งภายในเพื่อส่งออกระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

—————————